Quines causes faculten o obliguen a sol·licitar el concurs de creditors?El concurs procedeix en cas d'insolvència de tot deutor; insolvència aquesta en la qual s'està quan no pot complir-se regularment amb les obligacions exigibles, o es preveu que no es podran complir en un termini imminent. Aquesta situació queda fonamentada o palesada quan existeix un títol pel qual s'hagi despatxat execució o constrenyiment sense que de l'embargament resultessin béns lliures suficients per al pagament, o en l'existència d'algun dels següents fets:

  • El sobreseïment general en el pagament corrent de les obligacions del deutor.
  • L'existència d'embargaments per execucions pendents que afectin d'una manera general al patrimoni del deutor.
  • L'alçament o la liquidació precipitada o ruïnosa dels seus béns pel deutor.
  • L'incompliment generalitzat d'obligacions d'alguna de les classes següents: les de pagament d'obligacions tributàries exigibles durant els tres mesos anteriors a la sol·licitud de concurs; les de pagament de quotes de la Seguretat Social, i altres conceptes de recaptació conjunta durant el mateix període; les de pagament de salaris i indemnitzacions i altres retribucions derivades de les relacions de treball corresponents a les tres darreres mensualitats.