Pot un Administrador o un Conseller d'una Societat ser responsable personalment dels deutes socials?Efectivament, l'Administrador o el Conseller pot arribar a ser responsable, quedant afectat tot el seu patrimoni personal, per les causes i situacions previstes en la Llei. I més concretament, els administradors respondran enfront de la societat, enfront dels accionistes i enfront dels creditors socials del mal que causin per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats incomplint els deures inherents a l'acompliment del càrrec. Aquesta responsabilitat també pot ser exigible als administradors de fet. A ressaltar, que aquesta responsabilitat és solidària enfront de tots els membres de l'òrgan d'administració (és a dir, no queda repartida la responsabilitat, responent tots pel total) que va realitzar l'acte, o l'omissió, o va adoptar l'acord lesiu, tret que provin que, no havent intervingut en la seva adopció i execució, desconeixien la seva existència o, coneixent-la, van fer tot el convenient per a evitar el dany o, si mes no, s'oposessin expressament a aquell. En cap cas exonerarà de responsabilitat la circumstància que l'acte o acord lesiu hagi estat adoptat, autoritzat o ratificat per la junta general. Els creditors de la societat podran exercitar aquesta acció responsabilitat sempre que el patrimoni social resulti insuficient per a la satisfacció dels seus crèdits.