Quines decisions han d'adoptar els administradors davant una greu situació econòmica de la Societat que representen (Insolvència de la Societat?Els administradors han de proposar a la Junta General la dissolució i liquidació de la Societat, en un termini no superior als dos mesos, quan, com a conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, tret que aquest s'augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs de creditors, també en un termini màxim de dos mesos. Respondran solidàriament de les obligacions socials posteriors a l'esdeveniment de la causa legal de dissolució els administradors que incompleixin l'obligació de convocar en el termini de dos mesos la junta general perquè adopti, si escau, l'acord de dissolució, així com els administradors que no sol·licitin la dissolució judicial o, si procedís, el concurs de la societat, en el termini de dos mesos a contar des de la data prevista per a la celebració de la junta, quan aquesta no s'hagi constituït, o des del dia de la junta, quan l'acord hagués estat contrari a la dissolució o al concurs.